Η Financial Innovation Group αναλαμβάνει την προαξιολόγηση, την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης, τη σύνταξη φακέλου δικαιολογητικών και την υποβολή τους στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, με σκοπό την ένταξη επενδυτικών σχεδίων των πελατών μας σε επιδοτούμενα προγράμματα (Aναπτυξιακός Nόμος, Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα). Επίσης, αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, έως και την ολοκλήρωσή του, με την προετοιμασία δικαιολογητικών ελέγχου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, την υποβολή τεχνικών εκθέσεων και την επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες μας:

  1. Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης
  2. Σύνταξη και υποβολή φακέλου δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες
  3. Παρακολούθηση υλοποίησης έργου